Дейности

Принципи на работа


Във всички свои дейности ЛИТЕКС постоянно търси баланс между процеса на постигане на икономически резултати и процеса на непрекъснато усъвършенстване на методите на работа. Моралният кодекс на корпоративната група ЛИТЕКС определя основните принципи на работа в дружеството. Тези принципи могат да бъдат разделени в две основни категории: организационни и икономически.

Организационни

Добрата организация във всяка структура е предпоставка за ефективно и максимално гладко протичане на служебните процеси. Организационните принципи се спазват от всички служители на дружеството.

Стимулира се и се поощрява развитието и социалното израстване на служителите на ЛИТЕКС. Успоредно с това мениджмънтът на ЛИТЕКС КОМЕРС АД осигурява разбирането и следването на етичните правила на компанията от всички нейни служители и свързани лица. Редовно влизат в действие механизми на проверка и контрол, за да гарантират ефективността на моралния кодекс.

Корпоративната група ЛИТЕКС КОМЕРС АД обединява дружества с разнороден предмет на дейност и свобода на управленските решения. Независимо от това, всяка компания в групата е водена от принципа да поддържа доброто име и високата репутация на марката ЛИТЕКС.

В управлението успешно се прилагат принципите на признаване на различията и консолидация. Осигуряваме адекватни условия за работа и уважаваме нуждата на всеки служител от баланс между личния и служебния живот.

Икономически

Икономическите принципи на ЛИТЕКС са ориентирани в духа на свободния пазар и дългосрочните бизнес перспективи.

Рентабилността е мярка за ефективност, която играе основна роля в разполагането на корпоративните ресурси и поддържането на постоянни инвестиции.

Лоялната конкуренция е също наш приоритет в работата. Съзнаваме, че интересите на обществото могат да бъдат най-добре постигнати в условията на ефективна пазарна икономика. Подкрепяме свободното предприемачество и честната конкуренция.

Взетите решения за инвестиране от страна на ЛИТЕКС отчитат не само икономическите параметри, но и социалните и екологичните фактори. Правим оценка на сигурността на всички наши инвестиции с оглед критериите за стабилност и сигурност.

Надлежни финансови отчети се правят непрекъснато като контролен механизъм. Екип от висококвалифицирани счетоводители и финансисти с професионално отговорно поведение работи, за да осигури честно, вярно и обективно отразяване на финансови анализи и данни.

Забраната за конфликт на интереси и корупционни практики е също принцип, който обвързва професионалното и морално поведение на служителите на ЛИТЕКС.
 

News

    • (Очаквайте скоро)