Дейности

Бизнес стратегия


Основни принципи в бизнес политиката на ЛИТЕКС са спазването на уважение, етичност и акуратност спрямо:

Акционерите

ЛИТЕКС се стреми да постига необходимото за да поддържа постоянно нарастване на инвестициите на акционерите, да осигурява постоянно финансиране за развитието и разрастването на бизнеса.

Клиентите

За ЛИТЕКС клиентите са от първостепенно значение. Търговските взаимоотношения с клиентите и доставчиците се основават на взаимно уважение и сътрудничество. ЛИТЕКС се стреми към изграждането на взаимноизгодни и дългосрочни търговски отношения. С успех се прилагат иновационни технологии и методи в работата, отговарящи на динамично изменящите се пазарни потребности.

Служителите

В ЛИТЕКС високо се ценят опита и уменията на служителите както и приноса на всеки един от тях за успехите и постиженията на дружеството. Професията е удоволствие, когато съществува усещане за удовлетвореност и съпричастност към постигнатото. Всеки успех в ЛИТЕКС се постига благодарение на съвместната работа на служителите.
ЛИТЕКС се стреми да осигурява необходимите условия за развиване на индивидуалните качества, знанията, и професионалните умения на своите служители.

Бизнес партньорите

ЛИТЕКС поддържа отговорни и дългосрочни взаимоотношения с всички свои бизнес партньори, които се стремят към двустранно изгодни и коректни бизнес отношения.

Обществото

ЛИТЕКС развива отговорна бизнес дейност, съгласувана със законовите разпоредби установени на територията на държавата, в която развива бизнес. В своята дейност, дружеството спазва отговорности пред обществото като отделя необходимото внимание на опазването на околната среда, общественото здраве и безопасност.
 

News

    • (Очаквайте скоро)