Дейности

Професионален кодекс


Бизнес етика

Корпоративната група ЛИТЕКС води политика на етичен бизнес, като спазва безпристрастно икономическите институционални правила и зачита обществените норми.

Морален кодекс

Всяка търговска структура се нуждае от морален кодекс, който да очертава нормите на професионално поведение във всички нейни дейности, и да се превърне в основно правило при изпълнение на ежедневните служебни задължения на членовете на организацията.

Принципите, върху които се гради професионалният кодекс на холдинга играят ключова роля в развиването и поддържането на успешен и дълготраен конкурентен бизнес.

Освен към развитието и разрастването на компанията, в ЛИТЕКС се стремим към вътрешно развитие на организацията. Осигуряването на условия за подобряване на уменията и професионалните качества на служителите, същевременно поддържане на корпоративния дух и корпоративния имидж са наши основни приоритети.

Моралният кодекс на ЛИТЕКС включва ценности като: почтеност, коректност, етичност, и взаимно уважение. Той отразява както бизнес принципите на дружеството, така и личните ценности и стандарти на всеки един от нас.

Етичните и професионални норми на кодекса важат за всички служители на групата ЛИТЕКС, като не се толерират отклонения и нарушения на приетите общи принципи. Израз на лична отговорност за всички нас, от всички структури на холдинга, е да спазваме установения морален кодекс и да поддържаме авторитета на корпоративната групата ЛИТЕКС.
 

News

    • (Очаквайте скоро)