Дейности

Корпоративна структура и управление


Състав на групата

Капиталът на ЛИТЕКС КОМЕРС АД е в размер на 43 000 000 евро. Капиталът на дружеството е разделен на 825 327 акции с номинална стойност 52,1 евро.

Корпоративната група ЛИТЕКС КОМЕРС АД е разгърната структура от свързани по между си дружества по линия на:

• Участие в капитала
• Участие в органите на управление
• Влияние върху бизнеса на търговски дружества, чрез финансово подпомагане и разработка на идейни проекти.

Управление

Структурата на ЛИТЕКС е изградена така, че в максимална степен да улесни ефективното изпълнение на проекти в целевите за компанията области. ЛИТЕКС КОМЕРС АД е с едностепенна система на управление, съгласно Търговския закон в Република България. Органи на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите:
Гриша Ганчев, Данаил Ганчев, Милко Димитров, Илия Терзиев, Емилия Станоева. 
 

News

    • (Очаквайте скоро)